ဘာပဲေရာင္းေရာင္း အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

0
2024

ဘာပဲေရာင္းေရာင္း ေရာင္းပန္း ၀ယ္ပန္း အဆင္ေျပလိုလွ်င္ တနဂၤေႏြ အစ စေနအဆံုး မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို ေအာက္ပါအတိုင္း ဓါတ္႐ိုက္ ဓါတ္ဆင္ျပဳလုပ္၍ လွ်င္ျမန္စြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ရပါသည္။

အိမ္၊ အိုးစေသာ တနဂၤေႏြနံပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————တနဂၤေႏြေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ—————-ညေန ၃း၀၀ မွ ၄း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(ဠ)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္ အသား———-သရက္ကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္ အခ်က္ေပါင္း—————————၆-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္ အရပ္————————–အေရွ့ေတာင္အရပ္

ဥပမာ သင္သည္ အိမ္တစ္လံုးကို အျမန္ေရာင္းထြက္ခ်င္သည္ ဆိုပါစို႔။ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၃း၀၀ မွ ၄း၃၀ အတြင္း အိမ္တံခါးေပၚတြင္ (ဠ)အကၡရာကို ေရးပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္၏ မ်က္ႏွာကို အေရွ့ေတာင္ဘက္သို႔ လွည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၎ (ဠ) အကၡရာအား သရက္ကိုင္းျဖင့္ ၆-ခ်က္႐ိုက္ပါ။ သင္ေရာင္းလိုေသာ အိမ္သည္ ျမန္ဆန္စြာ တန္ရာတန္ဖိုးေငြျဖင့္ ေရာင္းထြက္ သြားပါလိမ့္မည္။

ကား၊ၿခံစေသာ တနလၤာနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————တနလၤာေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ—————–နံက္ ၉း၀၀ မွ ၁၀း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(န)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-တမာကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၇-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေနာက္အရပ္

ဆိုင္၊စက္စေသာ အဂၤါနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————အဂၤါေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ————–နံက္ ၇း၃၀ မွ ၉း၀၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(အ)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-အုန္းညြန္႔

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၁-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေရွ့ေျမာက္အရပ္

ေရႊ၊ေလွ၊လွည္းစေသာ ဗုဒၶဟူးနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————ဗုဒၶဟူးေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ———–နံက္ ၆း၀၀ မွ ၇း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(င)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ကတက္

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၂-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–ေတာင္အရပ္

ေျမ ၊ ျမင္းစေသာ ၾကာသပေတးနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————ၾကာသပေတးေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ——————ေန႔လည္ ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀-အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(ည)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ဇီးႏွင့္ အုန္းတြဲ၍

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၃-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေရွ့အရပ္

သြတ္၊ သံ ၊သစ္စေသာ ေသာၾကာနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————ေသာၾကာေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ—————နံနက္ ၁၀း၃၀ မွ ၁၂း၀၀အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(၀)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ရင္ခတ္ကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၄-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေနာက္ေတာင္အရပ္

အထည္ ၊ ထီး စေသာ စေနနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ လိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————စေနေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ————–မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ မွ ၁း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(မ)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ပင္စိမ္းကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း————————–၅-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–ေျမာက္အရပ္

ref;https://www.facebook.com/techbayda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here