သုရာေမရယ(အရက္ ေသစာ ေသာက္စားျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း အက်ိဴးတရား(၃၀)ပါး ႏွင့္ အျပစ္ဆယ္ပါး

0
141

၁။ ျဖစ္ျပီး ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္လတၱံ ့ေသာ အလုပ္ ကိစၥတုိ့၌ ေကာင္းမြန္ လ်ွင္ျမန္စြာ သိလြယ္ျခင္း။

၂။ အျမဲ မျပတ္ေသာ သတိတရားမ်ား ရွိျခင္း။

၃။ စိတ္ ဂေယာင္ေျခာက္ျခားမျဖစ္ဘဲ ရူးသြပ္မွဳ့ မျဖစ္ျခင္း။

၄။ သတိလြတ္ကင္းမွဳ့မျဖစ္ဘဲ ဥာဏ္ပညာ ရွိျခင္း။

၅။ မျပင္းမရိ လုံ ့လ ဝီရိယ ရွျခင္း။

၆။ ပဋိသေႏၶအားျဖင္ ့ ထုိင္းမွဳိင္းေနသူ မျဖစ္ျခင္း။

၇။ ပဋိသေနၶအားျဖင့္ ဆြံ ့-အ ေနသူ မျဖစ္ျခင္း။

၈။ မေတြမေဝျခင္း။

၉။ မေမ့မေလွ်ာ့ျခင္း။

၁၀။ အသိပညာ ဥာဏ္မနည္းျခင္း။

၁၁။ ကုိယ္လက္အဂၤါ ခက္ထေရာ္ၾကမ္းတမ္းမွဳ့မရွိျခင္း။

၁၂။ ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္း ျခင္း။

၁၃။ ေၾကာင့္ၾကမွဳ့ ကင္းျခင္း။

၁၄။ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ စကားကုိေျပာဆုိေလ့ရွိျခင္း။

၁၅။ ကုန္းေခ်ာ၊ကုန္းတုိက္ေသာစကား၊အက်ိဴးမဲ့ေသာစကား တုိ့ကုိ မေျပာဆုိျခင္း၊

မုိက္ရိုင္း ၾကမ္းတမ္းစြာ မေျပာဆိုျခင္း။

၁၆။ ေန့ ည မျပတ္ မျပင္းမရိ လုံ ့လ ဝီရိယရွိျခင္း။

၁၇။ သူ ၏ ေက်းဇူးကုိ သိတတ္ျခင္း။

၁၈။ ျပဳလုပ္ျပီးေသာ အမွဳ့ကိစၥကုိ မေမ့မေလွ်ာ့သိျခင္း။

၁၉။ ဝန္တုိတတ္မွဳ့ မရွိျခင္း

၂၀။ ေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲလွဴဒါန္းမွဳ့ ရွိျခင္း။

၂၁။ ကုိယ္က်င့္သီလႏွင့္ ျပည္စုံတတ္ျခင္း။

၂၂။ ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္တတ္ျခင္း။

၂၃။ သူတစ္ပါးအား ရန္ျပဳတတ္ေသာ အမ်က္ ေဒါသနည္းပါးတတ္ျခင္း။

၂၄။ မေကာင္းမွဳ့မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း။

၂၅။ မေကာင္းမွဳ့မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေၾကာက္ျခင္း။

၂၆။ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ အယူ ရွိ ျခင္း။

၂၇။ ၾကီးျမတ္ေသာ ေကာင္းမွဳ့ ႏွင့္ ျပည့္စုံတတ္ျခင္း(ရွိျခင္း)။

၂၈။ ပညာဥာဏ္ ရွိနိဳင္ျခင္း၊

၂၉။ ပညာရွိ ျဖစ္နိဳင္ျခင္း။

၃၀။ အက်ိဴးရွိသည္ မရွိသည္တုိ ့၌ လိမၼာျခင္း(ေကာင္းမွဳ့၊မေကာင္းမွဳ့တုိ ့ကုိ ခဲြျခား၍ သိတတ္ျခင္း)။

ဟူေသာ အက်ိဴးတရား တုိ ့ျဖစ္သည္။

ဤအက်ိဴးတရား(၃၀)မွ ေျပာင္းျပန္ ယူေသာအား ျဖင့္ အက်ိဴးအျပစ္(၃၀)ကုိလည္းသိပါေလ။

အရက္ ေသစာ ေသာက္စား ျခင္း၏ အျပစ္မ်ားကား-

၁။ အေၾကာင္း အက်ိဴး သင့္မသင့္ကုိ မသိတတ္ျခင္း။

၂။ ပ်င္းရိ ေလးကန္ ျဖစ္တတ္ျခင္း။

၃။ မူးရူး ေမ့ေလွ်ာ့စြာေနတတ္ျခင္း။

၄။ သူတစ္ပါး ျပဳဘူးေသာ ေက်းဇူးတရားကုိ မသိတတ္ျခင္း။

၅။ ဟိရိီ၊ ၾသတၱပၸ ဟုဆုိအပ္ေသာ အရွက္အေၾကာက္ ကင္းျခင္း။

၆။။ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္မိမူးလွ်င္ မည္သည့္အကုသုိလ္မွဳ့ကုိမွ် မေရွာင္ၾကဥ္ဘဲ

အလုံးစုံေသာ မေကာင္းမွဳ့ အကုသုိလ္မွဳ့ကုိ ျပဳလြယ္မိျခင္း။ တုိ ့ျဖစ္တတ္သည္။

အက်ိဴးတရား (၆)ပါးကုိလည္း ဤမွ အျပန္အားျဖင့္ သိၾကပါေလ။

ေသရည္အရက္ ေသာက္၍ သုရာေမရယကံ က်ဴးလြန္သူသည္ ငရဲ၊တိရစၦာန္ ဘဝတုိ ့၌ျဖစ္တတ္၍

သံသရာဘဝတုိ့၌လည္း ဆင္းရဲဒုကၡ ျဖစ္တတ္၏။လူ ဘဝ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရူးနွမ္းျခင္း၊

ဆြံ ့-အ-ျခင္းတုိ ့ျဖစ္တတ္၏။ (အံ၊၃။၄၈။)

လကၤာေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေသရည္ ေသာက္လင့္၊ သင့္မသင့္၌၊ ေရးခြင့္မသိ၊ ပ်င္းရိမုိက္ရူး၊

ေက်းဇူးမဆပ္၊ဟိေရာတၱပ္ကင္း၊ ခပင္းမ်ားထုိ၊ အကုသုိလ္ကုိ ၊

မျငိဳ လြယ္စြာ၊ ျပဳက်င့္ရာ၏၊ ေရွာင္ခါ အျပန္ အက်ိဴးတည္း။

(ဟိေရာတၱပ္=ဟိရီ၊ၾသတၱပၸ၊)(ရွက္ျခင္း၊ေၾကာက္ျခင္းတရား)။

ဖိုးသူေတာ္
Credit: ခုဒၵကပါ႒ အ႒ကထာ ( မဟာဝိသုဒၵါရုံဆရာေတာ္ၾကီး)။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here