ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အရာ

0
238

ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အရာ
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္မိတာ ေႀကာက္စရာမ ေကာင္းပါဘူ;
ေႀကာက္စရာ ေကာင္းတာက မိုက္ ရုးရဲ ဆန္ျခင္း ပါဘဲ..။

လမ္းခြဲတာေႀကာက္စရာ မ ေကာင္းပါဘူး ေႀကာက္စရာ
ေကာင္းတာက လမ္းခြဲျ႔ပီးလည္း လက္မလြွတ္နိင္ ျခင္းပါဘဲ..။

အထီးက်န္တာ ေႀကာက္စရာမ ေကာင္းပါဘူး ေႀကာက္စရာ
ေကာင္းတာက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထီးက်န္ က်န္ထားျခင္းပါဘဲ..။

အသည္းကြဲတာ ေႀကာက္စရာမ ေကာင္းပါဘူး ေႀကာက္စရာ
ေကာင္းတာက နလန္မထူနိင္ ျခင္းပါဘဲ…။

ဖ်ားနာတာက ေႀကာက္စရာ မ ေကာင္းပါဘူးေႀကာက္စရာ
ေကာင္းတာက ဗုန္းဗုန္းလဲျခင္းပါဘဲ…။

အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္တာ ေႀကာက္စရာ မေကာင္းပါဘူး ေႀကာက္စရာ ေကာင္းတာကအလုပ္ ထြက္ မရွာျခင္းပါဘဲ…။

ပိုက္ဆံမရွိတာ ေႀကာက္စရာ မ ေကာင္းပါဘူးေႀကာက္စရာ
ေကာင္းတာက ကူညီေထာက္ပံ႔မယ့္သူကို ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနျခင္းပါဘဲ..။

ရွဳးံနိမ့္တာ ေႀကာက္စရာ မ ေကာင္းပါဘူးေႀကာက္စရာေကာင္းတာက
ရွဳးံနိမ့္ ေနရာက ေန ျပန္မထ နိင္ ျခင္းပါဘဲ..။

မွားယြင္းတာေႀကာက္စရာမ ေကာင္းပါဘူးေႀကာက္စရာ ေကာင္းတာ
က အမွားကိုထပ္ တလဲလဲ လုပ္ျခင္းပါဘဲ..။
#AungWana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here